Bruggen
slaan is noodzakelijk

Jan Laurier, voorzitter

Manifest Schuldvrij

Op initiatief van Jesse Frederik, Pieter Hilhorst en een aantal anderen, kwam het “Manifest Schuldvrij” tot stand. Het is een pittige aanklacht tegen het bestaande systeem en de overheid, en het wijst op de geldverslindende effecten van het hele “schuldencircus”. Federatie Opvang ondertekende het manifest.

Lees meer

Zelfredzaamheid van de burger is al jaren een speerpunt van de politiek. In instellingen van de Federatie Opvang zien we dat dit niet zo werkt. Een grote groep mensen is kwetsbaar, door problemen als laaggeletterdheid en psychische of zelfs psychiatrische klachten. Vaak ontbreekt betaald werk en heeft men een inkomen op bijstandsniveau.

Ons complexe systeem van belastingtoeslagen en vereiste digitale vaardigheden leidt tot schrijnende toestanden. Er ontstaan flinke schulden en de stress neemt daarmee nogal eens toe. Schulden staan niet op zichzelf, mensen kampen vaak met tal van problemen. Voor iemand aanklopt bij een opvanginstelling is er al van alles misgegaan.

“Ik kwam op straat terecht. Omdat mijn legitimatiebewijs verlopen was kon ik me nergens inschrijven, ook niet voor een zorgverzekering. Geld voor een nieuw legitimatiebewijs had ik niet.

Jaarlijks vangen wij in onze instellingen ruim 60.000 mensen op, die vaak letterlijk niets meer hebben. Bijna altijd hebben zij schulden, en de combinatie met de eerder genoemde problemen maakt dat ze niet “passen” in het reguliere circuit. Zij voldoen vaak niet aan de toelatingscriteria van de reguliere schuldhulp, of men kan maar lastig omgaan met deze cliënten.

Als Federatie Opvang willen we de kloof overbruggen naar de reguliere schuldhulpverlening, door mensen daar goed naartoe te leiden. Juist daarom zetten wij in op het beter ondersteunen van cliënten in de opvang en beschermd wonen op financieel terrein. We willen de deskundigheid van medewerkers in de opvang vergroten op het gebied van financiën en schulden en onze dienstverlening verbeteren en verbreden. Met het project “Versterking Financiële Zelfredzaamheid van Cliënten” zet Federatie Opvang dit traject in gang, samen met Stichting Lezen en Schrijven en met steun van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

We willen ook kennis aanleveren voor andere partijen zoals gemeenten, sociale wijkteams en schuldhulp, diensten werk en inkomen en anderen. We werken samen met partners als Divosa en NVVK. Het is belangrijk dat er meer kennis over – en begrip voor – kwetsbare cliënten komt. Met onze ervaring met cliënten, maar ook doordat cliënten zelf meedenken, kunnen we partners helpen. Want behalve financiële kennis is ook begrip en bejegening van groot belang in de reguliere schuldhulpverlening.

Als mensen ervaren dat ze goed op weg geholpen zijn, geeft dat een positieve stimulans om weer actief te worden, weer mee te doen in de samenleving. Zo vertelt Dries:

“Ik wil gewoon wat terugdoen voor de samenleving.”

Hij geeft rondleidingen in zijn woonplaats langs allerlei plekken uit zijn daklozenbestaan en hij geeft op scholen voorlichting over drugsgebruik. Een erg mooi voorbeeld van win-win!

We hebben veel mensen gesproken om te komen tot dit magazine. Helaas hebben we een keuze moeten maken en konden we niet alle verhalen meenemen. Dank aan allen die hebben meegewerkt, voor jullie tijd en openheid, opmerkingen en aanbevelingen.

Ik wens u veel inspiratie met dit magazine vol informatie, achtergronden en persoonlijke verhalen. 

Jan Laurier, voorzitter